Platforma Polskich In?ynierōw w Holandii.

Zarejestruj si?, aby mie? dost?p do pe?nego serwisu.


Witamy na Platformie Polskich In?ynierow w Holandii.

Od dnia 10 pa?dziernika 2010 roku jest to miejsce spotkań polskich in?ynierōw pracuj?cych w Holandii, wymiany ich do?wiadczeń i wiedzy. Platforma to punkt informacyjny w zakresie obejmuj?cym nie tylko stref? zawodow?, ale i socjaln? (otaczaj?ca nas rzeczywisto??) oraz prywatn? (hobby oraz zainteresowania). To tak?e pomoc polskim in?ynierom rozpoczynaj?cym tutaj swoj? karier? zawodow?.

Logo_PIN.pngCia?em tworz?cym Platform? jest Stowarzyszenie Polskich In?ynierow w Holandii. Stowarzyszenie daje mo?liwo?? bezpo?redniego kontaktu, poznania si? nawzajem, wymiany pogladōw oraz poszerzenia swoich horyzontōw.

Poprzez organizowanie spotkań o tematyce zawodowej jaki i rozrywkowej ma stworzyc poczucie wi?zi, che? wspōlpracy pomi?dzy cz?onkami oraz stymulowa? rozwōj osobisty.Dost?p do platformy ma ka?dy po wcze?niejszym zarejestrowaniu si?.

Stowarzyszenie natomiast zrzesza osoby deklaruj?ce chec wspōlpracy.

sitemap

Zapraszamy,
Magdalena ?owicka
Pawe? Majewski

Pa?dziernik 2011